OS.jpg Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja – nabór - X Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń prywatnych budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki i poza Aglomeracją, w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej... więcej > OS.jpg 20 lipiec 2021 Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki Celem głównym zadania jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej, tj. budynku pełniącego funkcje siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Smardzewicach oraz budynku pełniącego funkcje Domu Ludowego w miejscowości Twarda... więcej > Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - Etap IX Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego /lub będącego w trakcie realizacji/ zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej... więcej > 31 sierpień 2020 „NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE” Głównym celem projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Bliżej natury” przy Szkole Podstawowej w Wiadernie” było stworzenie miejsca, które zaciekawi i zainspiruje uczniów do poznawania środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jego bioróżnorodności oraz pozwoli kształtować świadomość ekologiczną i aktywną postawę dzieci i młodzieży wobec otaczającej ich przyrody. Punkt dydaktyczny posłuży do realizacji wybranych zajęć z zakresu edukacji... więcej > Schowek015.jpg 14 sierpień 2020 Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów II etap „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów - II etap w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada” realizowana jest w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Wsparcie gospodarki ściekowej... więcej > 30 lipiec 2020 UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI TOMASZÓW MAZOWIECKI, OBEJMUJĄCEJ WSIE SMARDZEWICE, WĄWAŁ, KOMORÓW, ZABORÓW II, TWARDA, TRESTA, SWOLSZEWICE MAŁE I WIADERNO, GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI – ETAP II Zadanie objęte wnioskiem o pożyczkę jest realizowane w ramach dużego projektu dofinansowywanego ze środków unijnych pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki... więcej > 30 lipiec 2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów - II etap w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada Celem głównym zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego i zapewnienie odbioru ścieków bytowych od mieszkańców Jadwigowa. Realizacja zadania wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy, a także przyczyni się do podwyższenia standardu życia oraz warunków zdrowotnych mieszkańców. Realizacja zadania poprawi stan sanitarny oraz jakość wód podziemnych... więcej > 20 grudzień 2019 Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych”- Etap VIII Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego... więcej > 03 październik 2019 WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI WIADERNO W ROKU 2019 – ETAP VII Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego... więcej > 1w.jpg Pojawiły się już pierwsze nasadzenia w parku w Wąwale Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni spółka cywilna, Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak z Tomaszowa Mazowieckiego zajmuje się urządzeniem terenów zielonych w parku we wsi Wąwa... więcej >