Termomodernizacja budynku SP w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o.

Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie II.6 Ochrona powietrza) Gmina Tomaszów Mazowiecki zrealizowała projekt pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni”.

Głównym celem projektu była poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zoptymalizowanie gospodarki cieplnej poprzez zmniejszenie strat energii w budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie. Wynikiem przeprowadzonych prac są znaczne oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez eksploratora obiektu. W rezultacie wpływa to na poprawę warunków nauczania w budynku szkoły oraz podniesienie standardu bazy oświatowej.

W dniu 21.05.2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki a firmą Instalatorstwo Sanitarne Stefan Wilamowski z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu na wykonanie robót związanych z daną inwestycją.

Realizacja przedmiotu umowy wykonana została w dwóch etapach. W pierwszym etapie, zakończonym w dniu 30.06.2010 r., wykonano termomodernizację budynku, która obejmowała:

  1. wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki o pow. 500 m2,
  2. docieplenie stropu styropianem o pow. 390 m2 i stropodachu wełną mineralną o pow. 60,42 m2,
  3. wykonanie obróbek blacharskich,
  4. przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na olejową.

Drugi etap, zakończony w dniu 10.08.2010 r., polegał na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowie istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z uzupełnieniem o instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej.

 

Odbioru końcowego powyższej inwestycji dokonano w dniu 10.08.2010 r.

Dnia 22.03.2010 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki zawarła umowę z Zarządem Województw Łódzkiego o dofinansowanie powyższej inwestycji z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wartość całkowita zadania wyniosła 246.649,99 zł brutto. Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 209.652,49 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 29.12.2010 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 247.323,83 zł brutto, natomiast wartość dofinansowania stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych, wynosi 207.163,69 zł. Projekt rozliczono na wartość dofinansowania.

Galeria