Modernizacja budynku świetlicy i budowa boisk sportowych w Łazisku

Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki

”Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, Gmina Tomaszów Mazowiecki zrealizowała projekt pn „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko”.

Celem zrealizowanego projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej, zapewnienie odpowiedniego standardu usług kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, służących mieszkańcom wsi Łazisko, a także w części sportowej mieszkańcom sąsiednich miejscowości: Komorów, Zaborów I i Zaborów II, położonych w promieniu od 2 do 4 km od Łaziska.

W dniu 29.09.2009 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji – z Firmą Ogrodniczą Leśniewscy – Architektura Zieleni z siedzibą w Chełmie.

W ramach projektu spółka wykonała następujące roboty budowlane:

budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x62 m, pow. 1860 m2 – nawierzchnia trawiasta, oraz do tenisa ziemnego i koszykówki o wymiarach 15,47x32,27 m, pow. 499,2 m2 – nawierzchnia sztuczna poliuretanowa,

urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem – dł. 90 mb,

ogrodzenie terenu – dł. 522 mb + brama i furtka,

nasadzenie drzew i krzewów w ilości 160 szt.,

wykonanie sceny drewnianej o pow. 40 m2,

utwardzenie kostką betonową wyznaczonych miejsc o pow. 1080 m2.

Realizacja przedmiotu umowy wykonana została w dwóch etapach. W pierwszym, zrealizowanym do dnia 15.12.2009 r., dokonano remontu budynku świetlicy, natomiast w drugim etapie, zrealizowanym do dnia 15.08.2010 r., zostały wykonane roboty pozostałe.

Odbioru powyższej inwestycji dokonano w dniu 13.08.2010 r.

Wartość pierwotna zadania wyniosła 1.132.170,97 zł. Wartość dofinansowania na podstawie umowy podpisanej w dniu 3.09.2010 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego wyniosła 464.294 zł, co stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 25.02.2010 r. podpisano aneks do umowy. Obecna całkowita wartość  zadania wynosi 774.977,29 zł., natomiast wartość dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych tj. 317.903 zł. Projekt w trakcie rozliczenia.