Rozbudowa domu ludowego w Komorowie

Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki

„Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie, gmina Tomaszów Mazowiecki”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania Osi IV LEADER 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje projekt pn. „Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie, gmina Tomaszów Mazowiecki”.

Podstawą starań w ramach Osi IV LEADER stanowi partnerstwo lokalne realizowane w formie stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania. Zamiar realizacji określonych potrzeb i dążeń społeczności lokalnej formalizuje się w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju. Gmina Tomaszów Mazowiecki objęta jest Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia Doliny Pilicy.

Celem realizowanego projektu jest rozwój i odnowa wsi Komorów, poprzez modernizację istniejącej infrastruktury społecznej oraz wykorzystanie zasobów i walorów obszaru, skutkujące poprawą jakości życia, rozwojem kapitału społecznego i ludzkiego, wzrostem atrakcyjności miejscowości, promocją oraz wzmocnieniem wizerunku LGD „Doliny Pilicy”.

W dniu 8 kwietnia 2011 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, na podstawie której przyznano dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Projekt w trakcie realizacji.

Galeria