Modernizacja kotłowni, instalacji C.O. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie

Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki zrealizowała projekt pn. „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działania II.6 Ochrona powietrza).

W dniu 14.06.2010 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PRO-INSTAL-W” z Piotrkowa Trybunalskiego na wykonanie modernizacji kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu. Przedmiot zamówienia obejmował:

  • termomodernizację budynku
  • przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na olejową
  • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania
  • przebudowę istniejącej instalacji wod.-kan. wraz z uzupełnieniem o instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej

Roboty budowlane zakończono we wrześniu 2010 r.

Wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w październiku 2009 r. Przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i znalazł się na liście rankingowej. W związku z uwolnionymi środkami finansowymi w działaniu II.6 Ochrona powietrza wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania na wnioskowanym poziomie dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym projektu.

W dniu 29.12.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki a Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego (Instytucja Zarządzająca RPO WŁ) o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Pierwotną wartość całkowitą zadania, podaną we wniosku o dofinansowanie projektu, określono na kwotę 358.580,00 zł brutto. Ze względu na uzyskane oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych, wartość całkowita zadania wyniosła 314.914,27 zł. Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Tomaszów Mazowiecki dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 267.677,13 zł, stanowiącej nie więcej niż 85% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zoptymalizowanie gospodarki cieplnej poprzez zmniejszenie strat energii w budynku Zespołu Szkół w Wiadernie. Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym.

W wyniku działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych przez beneficjenta nastąpiło polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła. Nastąpiło również podwyższenie sprawności systemu grzewczego poprzez dostosowanie instalacji c.o. do aktualnych wymagań technicznych wraz z regulacją jakościową oraz wymianą kotłowni węglowej na olejową. Efektem przeprowadzonych prac, jest i będzie, uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci znacznych oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez eksploratora budynku. Efektem długoterminowym termomodernizacji obiektu będzie zmniejszenie emisji gazów i pyłów, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miejscowości Wiaderno. Zrealizowane działania wpłynią dodatkowo na poprawę warunków nauczania w budynku Zespołu Szkół w Wiadernie oraz podniesienie standardu bazy oświatowej.