30 lipiec 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów - II etap w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów - II etap w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada”

Wartość ogólna zadania: 1.334.280,00 zł brutto

Wysokość i forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- dotacja w wysokości:     126.932,00 zł

- pożyczka w wysokości: 296.176,00 zł  

 Opis zakresu projektu:

Celem głównym zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego i zapewnienie odbioru ścieków bytowych od mieszkańców Jadwigowa. Realizacja zadania wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy, a także przyczyni się do podwyższenia standardu życia oraz warunków zdrowotnych mieszkańców. Realizacja zadania poprawi stan sanitarny oraz jakość wód podziemnych.

 Zadanie obejmuje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej – II ETAP w miejscowości Jadwigów. Projektowana kanalizacja sanitarna w obrębie tłoczni TM15 i TM16 zbierać będzie ścieki z terenu miejscowości Jadwigów. Za pośrednictwem projektowanego układu kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej ścieki transportowane będą do oczyszczalni ścieków w Zawadzie.

 W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana:

  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 o długości całkowitej 892,90 mb.
  • sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur SDR 17,6 o długości całkowitej 604,00 mb.
  • budowa i kompletne wyposażenie dwóch nw. tłoczni ścieków oraz wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektrycznej tj.:
  • TM15 – tłocznia z dwukanałowymi separatorami oraz pompami wirowymi ST 65/80 o mocy 4kW,
  • TM16– tłocznia z dwukanałowymi separatorami oraz pompami wirowymi ST 65/80-150 o mocy 1,5kW.

 

www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz