Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - Etap IX

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Nazwa zadania„Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych”- Etap  IX

Wartość ogólna zadania: 533.420,10 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- dotacja w wysokości: 345.394,00 zł.

Opis zakresu zadania:

1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego /lub będącego w trakcie realizacji/ zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

2) Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości:

  1. a) Niebrów - wchodzącej w skład Aglomeracji Zawada,
  2. b) Twarda, Tresta, Komorów, Smardzewice, Wąwał, Wiaderno, Zaborów Drugi

     – wchodzących w skład  Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.

 

Łączna długość podłączeń   2.904,77 mb

 a w tym:

  • Aglomeracja Zawada:                    23,00 mb

- ilość podłączeń budynków                               1 szt.

- rodzaj materiału: PCV Ø 160                     23,00  mb.

- studzienki rewizyjne                                       2 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza dla         1 podłączenia

  • Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: 881,77 mb

- ilość podłączeń budynków                            159 szt

- rodzaj materiału: PCV Ø 160                   2.881,77 mb

- studzienki rewizyjne                                    191 szt

- inwentaryzacja powykonawcza dla       159  podłączeń