30 lipiec 2020

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI TOMASZÓW MAZOWIECKI, OBEJMUJĄCEJ WSIE SMARDZEWICE, WĄWAŁ, KOMORÓW, ZABORÓW II, TWARDA, TRESTA, SWOLSZEWICE MAŁE I WIADERNO, GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI – ETAP II

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji

Nazwa zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP II

Wartość ogólna zadania:

Koszt robót budowlanych i usługi nadzoru inwestorskiego dla II etapu projektu wynosi:

-  12.820.683,71 zł netto

- 15.769.440,96 zł brutto

Wysokość i forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- dotacja w wysokości 827 820,00 zł

- pożyczka w wysokości 1 931 580,00 zł  

Opis zakresu projektu:

Zadanie objęte wnioskiem o pożyczkę jest realizowane w ramach dużego projektu dofinansowywanego ze środków unijnych pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Projekt ten jest  dofinansowywany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach” - II Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w konkursie Nr POIiŚ.2.3/2/2016 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w aglomeracji o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Projekt unijny z POIŚ składa się z 13 zadań, w tym z 8 zadań inwestycyjnych. Wartość całego Projektu wynosi 28.808.420.84 zł brutto.

Wniosek o pożyczkę i dotację obejmuje zadania wchodzące w skład  II etapu, tj.:

Zadanie 1 - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Tresta, Twarda. Długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do granicy nieruchomości) wynosi 21 622,45 mb.

Zadanie 9 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 

 www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz