20 lipiec 2021

Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki

 

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji

 

Nazwa zadania: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”

Wartość ogólna zadania: 2.108.769,91 zł brutto

Wysokość i forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

  • dotacja w wysokości: 199.114,00 zł
  • pożyczka w wysokości: 464.601,00 zł  

 

Opis zakresu projektu:

Celem głównym zadania jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej, tj. budynku pełniącego funkcje siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Smardzewicach oraz budynku pełniącego funkcje Domu Ludowego w miejscowości Twarda.

Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków korzystania z budynków przez jego użytkowników.

Wdrożone w ramach zadania rozwiązania technologiczne przyczynią się do:

  • ograniczenia kosztów bieżących utrzymania budynków,
  • wzrostu świadomości społeczeństwa, co do konieczności podejmowania działań ekologicznych,
    w trosce o środowisko,
  • podniesienia komfortu korzystania z budynków.

 

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Smardzewicach zostaną wykonane następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, ocieplenie stropu zewnętrznego nad poddaszem, ocieplenie dachu, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż wentylacji z odzyskiem i klimatyzacji, modernizacja systemu grzewczego, wykonanie instalacji, przyłącza i zbiornika gazu oraz prace związane z poprawą estetyki i funkcjonalności obiektu. 

 

W budynku Domu Ludowego w miejscowości Twarda zostaną wykonane następujące prace: ocieplenie stropu zewnętrznego nad salą, ocieplenie dachu,  ocieplenie stropu nad piwnicą,  ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, montaż wentylacji
z odzyskiem i klimatyzacji, budowę zbiornika gazu i instalacji gazowej, montaż kotła c.o., instalacji c.o.
W ramach kosztów niezwiązanych z termomodernizacją budynku planuje się rozbudowę obiektu oraz wykonanie pozostałych robót budowlanych, poprawiających estetykę i funkcjonalność obiektu zarówno w części istniejącej jak i rozbudowywanej.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz