18 styczeń 2018

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I

 

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 2.500.000,00 zł.

 Nazwa zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I

Wartość ogólna zadania:

Koszt robót budowlanych i usługi nadzoru inwestorskiego dla I etapu projektu wynosi:

-  11.692.813,93 zł brutto

-  9.506.352,79 zł netto

 Opis zakresu projektu:

Zadanie objęte wnioskiem o pożyczkę jest realizowane w ramach dużego projektu dofinansowywanego ze środków unijnych pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki. Projekt ten jest  dofinansowywany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” - II Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w konkursie Nr POIiŚ.2.3/2/2016 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w aglomeracji o wielkości co najmniej  10 000 RLM.

Projekt unijny z POIŚ składa się z 13 zadań, w tym 8 zadań inwestycyjnych. Wartość całego Projektu: 30.437.148,01 zł brutto.

 Wniosek o pożyczkę obejmuje zadania wchodzące w skład  I etapu, tj.

 Zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Smardzewice  dla  ulic: Tomanka, Białogórska, od Stoczka, od Zacisza, Słoneczna, Pogodna, Szczęśliwa, Wspólna, Malinowa Brzozowa, Kwiatowa, Zagajnikowa, Leśna, Orzechowa, Zielone Wzgórze, do Leśnego Zakątka, Wschodnia, Kwarcowa oraz do Nadleśnictwa Smardzewice (część ul. Głównej)

 Zad. 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwał dla ulic: Nowa, Lipowa, Krótka, Rumiankowa, Tkacka, Łączna, Polna, Willowa, Mała,  Brzozowa, Kolejowa, Główna, Krzywa, Wiśniowa

 Zad. 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:  Komorów dla ulic: Biblioteczna, Szczęśliwa, Zarzeczna i drogi wewnętrzne, Zaborów II dla ulic: Górna, Równa, Zachodnia i drogi wewnętrzne

 Zad. 6 Budowa sieci wodociągowej, łączącej miejscowości Smardzewice i Wąwał

 Zad. 8 Budowa sieci wodociągowej, łączącej miejscowości Smardzewice i Twarda

 Zad. 9 Nadzór inwestorski

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

Kalendarz