16 luty 2017

Umowa o dofinansowanie projektu

Gmina Tomaszów Mazowiecki we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje projekt pn. Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

W dniu 30 listopada 2016 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki, w imieniu i na rzecz Lidera Projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki i Partnera Projektu - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisała z Województwem Łódzkim umowę Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0011/16-00 o dofinansowanie w/w projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 7.187.310,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.709.000,00 zł, a w tym dla Gminy Tomaszów Mazowiecki – 3.485.425,00 zł, dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.223.575,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
 • Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej
 • Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej

Głównym celem projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

 • rozwój usług turystycznych,
 • rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i około turystycznej,
 • promocja walorów turystycznych gminy Tomaszów Mazowiecki,
 • zagospodarowanie obszarów rekreacyjnych nad Zalewem Sulejowskim,
 • rozwój i popularyzacja terenu nad Zalewem Sulejowskim,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Tomaszów Mazowiecki,
 • wzrost aktywności mieszkańców gminy i regionu łódzkiego,
 • rozwój sektora przedsiębiorstw,
 • promocja samozatrudnienia.

 

Realizacja projektu obejmuje budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej (komunikacyjnej) i technicznej służącej wykorzystaniu potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice, w tym:

 1. Teren rekreacyjny nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice (GTM) obejmujący:
 • obiekty zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 • budynek administracyjny (do WOPR),
 • ciągi komunikacyjne (pieszo-jezdne) i aleje spacerowe – na terenie plaży i w lesie,
 • utwardzenie terenu (pod przyszłe obiekty modułowe na małą gastronomię i food trucki),
 • plaża piaszczysta i trawiasta,
 • dwa place zabaw, siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej,
 • scena letnia plenerowa,
 • mała architektura typu: ławki, stoliki, stojaki na rowery itp.,
 • miejsce do kąpieli dla dzieci i dla dorosłych,
 • doprowadzenie infrastruktury technicznej typu: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna,
 • architektura zieleni (ogród na plaży i pielęgnacja leśnego parku),
 • oświetlenie parkowe.

 

 1. Rozbudowa ulicy Klonowej w miejscowości Smardzewice (GTM) obejmująca:
 • wykonanie rozbudowy jezdni,
 • budowa chodnika,
 • budowa ścieżki rowerowej,
 • budowa zatok parkingowych oraz parkingu,
 • budowa i przebudowa zjazdów do posesji wraz z budową przepustów pod zjazdami,
 • budowa odwodnienia,
 • wykonanie stałego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa dwóch zjazdów publicznych,
 • przebudowa włączenia do drogi powiatowej nr 4327E,
 • przebudowa włączenia do drogi gminnej nr 107101E ul. Południowa.

 

 1. Tereny nad Zbiornikiem Sulejowskim będące w Zarządzie RZGW Warszawa (RZGW) obejmujące:
 • remont nabrzeża i wykonanie na nim ciągu pieszego,
 • zapewnienie dostępu do nabrzeża (ciąg komunikacyjny),
 • molo - rewitalizacja pod kątem aktywacji usług turystycznych,
 • plaża piaszczysta (rekultywacja),
 • wejście na molo – 2 wejścia na molo.

 

Okres realizacji: IV kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r.

 

Całkowita wartość Projektu: 7.187.310,00 zł

Kalendarz