04 styczeń 2018

Środki unijne na turystykę

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Hotelu Molo odbyło się spotkanie przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, instytucji związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i gospodarką rolną, jak również organizacji pozarządowych związanych z obszarem zlewni Pilicy.

Spotkanie miało na celu m.in. przedstawienie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz procedowane wnioski do dofinansowania dotyczące obszaru zlewni Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego.

Zastępca Wójta Pan Sławomir Bernacki zaprezentował projekty realizowane w perspektywie unijnej 2017-2020 przez Gminę Tomaszów Mazowiecki tj.

  • Projekt pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” o wartości całkowitej 7.187.310,00 PLN, a w tym dofinansowanie 4.709.000,00 PLN,
  • Projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie tomaszowskim” o wartości całkowitej 11.081.007,00 PLN, a w tym dofinansowanie 7.133.459,51 PLN,

Obydwa projekty realizowane są w partnerstwie. Pierwszy Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Drugi natomiast będzie realizowany z gminami Miasto Tomaszów Mazowiecki, Rzeczyca i Inowłódz oraz we współpracy z Powiatem Tomaszowskim. W obydwu projektach Gmina Tomaszów Mazowiecki jest Liderem.

 Przedmiotem pierwszego projektu jest zagospodarowanie na cele turystyczno-rekreacyjne terenu nad Zalewem Sulejowskim położonego w miejscowości Smardzewice poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej i technicznej, służącej wykorzystaniu potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki.

Przedmiotem, drugiego projektu jest zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – co przyczyni się do kreowania w skali ponadregionalnej marki turystycznej „Dolina Rzeki Pilicy”.

Obydwa projekty współfinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Galeria

Kalendarz