10 październik 2017

Rekreacyjnie nad Zalewem Sulejowskim

Gmina Tomaszów Mazowiecki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wspólnie realizują inwestycję pn. Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W sumie obaj partnerzy otrzymali dofinansowanie w kwocie 4.709.000,00 zł, z czego na Gmine Tomaszów Mazowiecki przypada 3.485.425,00 zł, natomiast na Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.223.575,00 zł.

Obecnie prowadzona jest procedura wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie na cele turystyczno-rekreacyjne terenu nad Zalewem Sulejowskim położonego w miejscowości Smardzewice poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej i technicznej, służącej wykorzystaniu potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy, zatrzymania degradacji obszarów przyrodniczych oraz stworzenia warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców w gminy Tomaszów Mazowiecki, powiatu tomaszowskiego, turystów oraz podmiotów w gospodarczych prowadzących działalność na terenie rekreacyjnym nad Zbiornikiem Sulejowskim.

Realizacja projektu obejmuje budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej i technicznej służącej wykorzystaniu potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice, w tym:

  1. Teren rekreacyjny nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice (GTM) obejmujący:
  • Obiekty administracyjno-usługowo-sanitarne,
  • Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne,
  • Urządzenia i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • Plaże i tereny zielone.
  1. Rozbudowa ulicy Klonowej w miejscowości Smardzewice (GTM).
  2. Tereny nad Zbiornikiem Sulejowskim będące w Zarządzie RZGW Warszawa (RZGW) obejmujące:
  • Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne,
  • Molo - rewitalizacja pod kątem aktywacji usług turystycznych.

 Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

Kalendarz