22 wrzesień 2020

Kanalizacja sanitarna w Swolszewicach Małych wybudowana

Kolejna miejscowość w Gminie Tomaszów Mazowiecki ma wybudowaną kanalizację sanitarną. Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swolszewice Małe”  zrealizowane zostało  w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe  i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP II. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka  wodno-ściekowa w aglomeracjach” - II Oś priorytetowa ochrony  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach realizacji zadania w miejscowości Swolszewice Małe wykonana została  sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3417 m i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości  2204 m. Wybudowano  i kompletnie wyposażono dwie  tłocznie PS-1 i PS-2  do transportowania ścieków.

Z możliwości podłączenia się do sieci będzie mogło skorzystać około 107 gospodarstw domowych. Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców korzystających do tej pory z odbiorników bezodpływowych, przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych oraz wód powierzchniowych, do których przenikają ścieki bytowe (poprzez nieszczelność zbiorników). Zachęcamy mieszkańców Swolszewic Małych do podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Przyniesie to szereg korzyści płynących zarówno dla mieszkańców jak i środowiska naturalnego.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 4 274 tys. zł, z czego dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to ponad 2 953 tys. zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ponad 312 tys. zł  w tym ( pożyczka ponad 218 tys. zł i dotacja ponad 93 tys. zł.). Wykonawcą zadania była firma Binstal s.c Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław  z Tomaszowa Mazowieckiego.

Galeria

Kalendarz