Mieszkańcy Twardej i Tresty mają już kanalizację sanitarną

Budowa kanalizacji w miejscowości Twarda i Tresta zrealizowana została  w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe  i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP II. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka  wodno-ściekowa w aglomeracjach” - II Oś priorytetowa ochrony  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Firma Binstal s.c z Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania wykonała w miejscowościach Twarda i Tresta sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 6820 m i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości  3245 m. Wybudowano  i kompletnie wyposażono cztery  tłocznie ścieków (PT-1, PT-2, PT-3, PT-4)  oraz wykonane zostały  do nich zalicznikowe instalacje elektryczne.
Ścieki ze skanalizowanego obszaru będą trafiały  do  istniejącej  oczyszczalni  ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.  Wykonanie kanalizacji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego – zostaną zlikwidowane zbiorniki bezodpływowe stwarzające potencjalne zagrożenie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych. Zrealizowana inwestycja podniesie standard życia mieszkańców oraz  turystów przebywających w okolicach Zalewu Sulejowskiego. Na wybudowanym ciągu kanalizacji sanitarnej możliwość podłączenia się do sieci uzyska w m. Twarda 120 gospodarstw domowych, a w m. Tresta 62.
By wspólnie dbać o nasze środowisko naturalne zachęcamy mieszkańców Twardej i Tresty do podłączania się do sieci kanalizacji. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 7,6 ml zł , z czego dofinansowanie  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ponad 3,2 ml zł, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  blisko 2 ml zł. w tym ( pożyczka ponad 1,3 ml zł i dotacja prawie 600 tys. zł.).