Rozpoczynamy prace projektowe na zagospodarowanie terenu turystyczno-rekreacyjnego nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach

 

W dniu 1 sierpnia 2019 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki oraz PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisały umowy z Projektantem na zaprojektowanie obiektów turystycznych i ciągu drogowego nad Zalewem Sulejowskim oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie zaprojektowanych robót.

Gmina Tomaszów Mazowiecki oraz PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie realizują wspólny projekt partnerski pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem sulejowskim w miejscowości Smardzewice”. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na który Beneficjenci łącznie otrzymają 4.709.000,00 zł dofinansowania.

Pierwotnie projekt miał być realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jednak pomimo przeprowadzonych sześciu postępowań o wybór wykonawcy zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego oraz dialogu technicznego, mającego na celu doszczegółowienie przedmiotu zamówienia, nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Problemem był albo brak ofert w postepowaniu albo oferty z cenami znacząco przekraczającymi budżet Projektu i możliwości finansowe obydwu Partnerów Projektu. Taka sytuacja na rynku spowodowana była prawdopodobnie gwałtownym wzrostem cen robocizny, materiałów i usług sprzętem, jak również znaczna liczba zadań inwestycyjnych, jakie pojawiły się na rynku zamówień do zrealizowania w krótkim okresie czasu. Partnerzy nie byli w stanie wyasygnować wystarczających środków na pokrycie, znacznie większego niż planowany we wniosku aplikacyjnym, udziału własnego w Projekcie.

Podjęto więc decyzję o przeprowadzeniu dwóch odrębnych procedur przetargowych tj. oddzielnie na prace projektowe i oddzielnie na prace budowlane. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę zarówno na ww. rozwiązanie, jak i na wydłużenie realizacji Projektu do września 2020 r.

Projekty zarówno dla gminy, jak i dla Wód Polskich będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOPROJEKT Grzegorz Jaśki z Piotrkowa Trybunalskiego za łączną kwotę 293.495,00 zł, w tym projekt dla części gminnej wyniesie 226.460,00 zł, natomiast dla PGW wody Polskie, RZGW w Warszawie – 67.035,00 zł.

W części Gminy Tomaszów Mazowiecki firma zaprojektuje teren nad Zalewem Sulejowskim, w ramach którego będzie wchodzić m.in. budynek administracyjny, obiekt zaplecza higieniczno-sanitarnego, ciągi komunikacyjne i aleje spacerowe, utwardzenie terenu pod przyszłą gastronomię, plaża piaszczysta i trawiasta, dwa place zabaw, w tym jeden wodny, scena letnia plenerowa, mała architektura oraz oświetlenie parkowe.

Dokumentacja gminy obejmie również rozbudowę ulicy Klonowej w Smardzewicach,  a w tym rozbudowę jezdni, chodnik, ścieżkę rowerową, zatokę parkingową, zjazdy oraz oświetlenie uliczne.

W części dla PGW Wody Polskie, RZGW w Warszawie zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych nad Zalewem Sulejowskim, a także nadanie obiektowi molo nowych funkcji turystycznych oraz podniesienie walorów rekreacyjnych pod kątem aktywacji usług turystycznych

Opracowanie dokumentacji projektowych dla obydwu Partnerów będzie trwało do końca II półrocza 2020 r. Dopiero po wykonaniu wszystkich prac projektowych i uzyskaniu stosowych decyzji administracyjnych obywaj Partnerzy będą mogli przystąpić do wyłonienia wykonawcy zaprojektowanych robót budowlanych.

 

Galeria