13 maj 2020

Trwają intensywne prace nad Pilicą w Smardzewicach

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje wraz z Partnerami - Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz oraz Powiatem Tomaszowskim projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej i Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

W poprzednich latach zostały zakończone dwa zadania. Pierwsze to budowa parku rekreacyjnego w Treście, a drugie to rozbudowa budynku świetlicy w Twardej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tego budynku. W bieżącym roku realizujemy dwa kolejne zadania.
W Smardzewicach jest budowane miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 1.137.770,00 zł.

Budowę przystani kajakowej w Smardzewicach prowadzi tomaszowska firma Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak.  Dotychczas wykonano ciąg pieszo-rowerowy wraz z placem manewrowym do wyładunku kajaków, ścieżki spacerowe, altany, plac zabaw dla dzieci. Trwają intensywne prace. Wykonawca zamierza je zakończyć na początku wakacji. Chcielibyśmy, aby nasi mieszkańcy mogli w wakacje korzystać z urządzonego miejsca rekreacji i korzystać ze spływów kajakowych.

W miejscowościach Smardzewice–Tresta-Twarda w okresie letnim rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej o dł. 2.125 m tj. od skrzyżowania ul. Południowej i Leśnej w Smardzewicach do przedszkola w Twardej. Na odcinku 1.442 mb jezdnia otrzyma nową nawierzchnię. Planowany termin realizacji zadania upływa z końcem sierpnia. Wartość inwestycji 1.733.000,00 zł

Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Łączna wartość dofinansowania ze środków unijnych na oba zadania wyniesie 1.128 tys.

 

Galeria

Kalendarz