Klauzula informacyjna (transmisja obrad)

KLAUZULA INFORMACYJNA (transmisja obrad Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO" informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki z siedzibą Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, zwany dalej Administratorem.
W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: listownie: ul.Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki; za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gminatomaszowmaz.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy tj. rejestracji oraz transmisji obrad Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępniane są na stronie internetowej www.gminatomaszowmaz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminatomaszowmaz.pl.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów – w zakresie udostępnienia środków technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Pani/Panu prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
Nie możecie Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Gminy oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.