12 październik 2020

Spotkanie objazdowe w ramach Projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

2 października br. przedstawiciele partnerów projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” odwiedzili wszystkie miejsca wykonane w ramach pozyskanego dofinansowania - od świetlicy Twardej w Gminie Tomaszów Mazowiecki, przez Przystań w Tomaszowie Maz., przystanie w Spale i Inowłodzu po Grotowice w Gminie Rzeczyca. Każdy z partnerów oprowadził po swoim terenie opowiadając o wykonanej inwestycji. Już w przyszłorocznym sezonie miłośnicy turystyki kajakowej, pieszej i rowerowej będą mogli skorzystać w pełni z całej infrastruktury przygotowanej w ramach projektu.

Liderem projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, partnerami: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Rzeczyca, Gmina Inowłódz i Powiat Tomaszowski. Każda z gmin-partnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy, powiat tomaszowski odpowiada natomiast za promocję budowanej w ramach projektu marki Doliny rzeki Pilicy. Umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została zawarta w dniu 2 lutego 2018 roku.

Celem Projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – co przyczyni się do kreowania w skali podregionalnej marki turystycznej „Dolina Rzeki Pilicy”.

W ramach projektu realizowane są następujące inwestycje:

Gmina Tomaszów Maz:

 • park edukacyjno-rekreacyjny „Edukacja leśna” w miejscowości Tresta
 • rozbudowa obiektu użyteczności publicznej do celów kulturalno-turystycznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda (przedszkole i świetlica)
 • miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smardzewicach
 • ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Tresta i Twarda.

Miasto Tomaszów Mazowiecki:

 • ,,Przystań nad rzeką Pilicą" przy ul. PCK

Gmina Inowłódz:

 • budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Spała
 • budowa nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Inowłódz.

Gmina Rzeczyca:

 • budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Łęg i Grotowice;
 • szlak pieszo-rowerowy relacji Żądłowice – Łęg
 • szlak pieszo-rowerowy relacji Mysiakowiec – Grotowice
 • ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice

Powiat Tomaszowski:

 • przewodnik turystyczny po Dolinie rzeki Pilicy (wersja polska i angielska) wraz z transkrypcją do e-book
 • strona internetowa i QR kody
 • logotyp wraz z hasłem reklamowym
 • seminarium branżowe

Termin zakończenia finansowego projektu: 31.05.2021 r.

Całkowita wartość projektu na dzień podpisania umowy: 11 081 007,00 PLN

Dofinansowanie EFRR: 7 133 459,51 PLN

 

Projekt nr WND. RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

 

Kalendarz