11 wrzesień 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwałą nr  XIII/70/15  z dnia 20 sierpnia 2015r. przyjęła Plan  Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015-2020.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2015-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dofinansowywany z programu Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”. Gmina przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach działania  na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej i uzyskała dofinansowanie na poziomie 85% wartości Planu.
Wykonawcą Planu jest Instytut Gospodarki Surowcami i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. Koszt wykonania Planu – 44.000 zł brutto.
Opracowany dokument posłuży do zdobywania środków unijnych na zadania mające wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery np. termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia ulicznego itp.

Kalendarz