01 lipiec 2024

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Sławomir Bernacki z udzielonym absolutorium

27 czerwca 2024 r. odbyła się  III  sesja Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki, podczas której, Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki  udzieliła Wójtowi Gminy Sławomirowi Bernackiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu  wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy za rok 2023, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz opinią Komisji Rewizyjnej, Radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki  absolutorium za rok budżetowy 2023. Wójt podziękował Pani Anecie Maciążek – Skarbnik Gminy za czuwanie nad budżetem gminy, Radnym Rady Gminy, sołtysom, kierownikom referatów, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkim pracownikom.

Galeria

Kalendarz