19 grudzień 2014

Spotkanie pracowników Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki z Wykonawcą PGN

Trwają prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu było przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie aspektów związanych z opracowywanym Planem, a w szczególności z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 16.12.2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki dotyczące przygotowania dokumentu. Dyskutowano m.in. na temat:

  •     obowiązujących prawnych aspektów przygotowania PGN na szczeblu krajowym oraz lokalnym,

  •     określenia roku bazowego na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

  •     analizy stanu aktualnego,

  •     aspektów przygotowania inwentaryzacji wielkości emisji gazów cieplarnianych (GHGs),

  •     metod obliczania emisji GHGs na bazie dostępnych wskaźników,

  •     określania działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych,

  •     szczegółowości PGN oraz tematów obligatoryjnych,

  •     monitorowani, raportowania i oceny działań podejmowanych w ramach PGN,

  •    możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje zaproponowane w planie, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Podczas spotkania omówiono również kolejne etapy prac nad przygotowywanym PGN oraz zapoznano uczestników z wynikami trwającej inwentaryzacji i ankietyzacji mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki.

Kalendarz