30 marzec 2022

Ruszyła procedura przetargowa….

25 marca 2022r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w projekcie pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”.

Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych i krajowych. Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała dotację na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład (w wysokości: 8.000.000,00 zł) oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w wysokości: 3.485.425,00 zł )

Realizacja projektu obejmuje budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej i technicznej służącej wykorzystaniu potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice.

Zakres rzeczowy: zagospodarowanie turystyczne terenu nad Zalewem Sulejowskim, obejmujące ciągi pieszo-jezdne, tradycyjny i wodny plac zabaw, boisko plażowe, siłownię zewnętrzną, plaże, miejsce do kąpieli, architekturę zieleni, oświetlenie parkowe, scenę letnią, mała architektura,  obiekty administracyjno-usługowo-sanitarne oraz rozbudowę drogi dojazdowej (ul. Klonowa) wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej W Warszawie. Partner otrzymał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w wysokości: 1.223.575,00 zł)

Kalendarz