06 sierpień 2020

Rozbudowa drogi gminnej nr 116413e ul. Łąkowa w miejscowości Smardzewice - II etap

NAZWA PROJEKTU:ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116413E UL. ŁĄKOWA W MIEJSCOWOŚCI SMARDZEWICE- II ETAP”

Kwota dofinansowania z FDS: 346.632,00 zł

Całkowitą wartość inwestycji: 693 266,16 zł

Cele projektu: podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki. Rozbudowana droga będzie posiadać odpowiednie parametry geometryczne i konstrukcyjne. Powstaną nowe miejsca postojowe, dzięki czemu parkujące samochody nie będą zajmowały pasa jezdni, poprawi się widoczność na jezdni. Ponadto rozbudowa drogi przyczyni się do obniżenia emisji spalin i hałasu oraz do poprawy komfortu podróżowania.

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi gminnej o  długości 745 mb.

Zostaną wykonane następujące prace:

- przebudowa skrzyżowania ul. Łąkowej z drogą powiatową nr 4327E ul. Wodną w Smardzewicach  w tym korekta osi drogi,

- szerokość docelowa jezdni wyniesie 5,5 m (szerokość pasa ruchu: 2,75 m),

- nowa konstrukcja jezdni ul. Łąkowej, 

- jezdnia o nawierzchni betonowo - asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna) o grubości 9 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,

- warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10 cm

- jednostronny chodnik z kostki  betonowej o szerokości 2,0 mb,

- jednostronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. 0,75 mb,

- budowa 48 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,

- oświetlenie uliczne,

- usunięcie kolizji z linia kablową NN,

 -usunięcie kolizji teletechnicznych,

- udrożnienie odwodnienia poprzez odtworzenie rowów przydrożnych.

Planowane efekty:

  1. Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego poprzez:

- lepszy dostęp komunikacyjny do centrum miejscowości Smardzewice oraz pobliskiego Tomaszowa Maz.

- rozwój gospodarczy wsi,

- lepszy dostęp komunikacyjny umożliwi szybszy rozwój gospodarczy, zwłaszcza małych przedsiębiorstw.

  1. Poprawę jakości życia mieszkańców:

- przebudowana droga zapewni bezpieczny dojazd do centrum miejscowości Smardzewice,

- zmniejszy się hałas, skróci czas dojazdu do nieruchomości,

- poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi.                                                                                                                                                                        

  1. Zapewnienie spójności terytorialnej, podniesienie rozwoju i konkurencyjności:

-  rozbudowywana droga stanowić będzie przede wszystkim ciąg komunikacyjny do terenów rekreacyjnych nad Zalewem Sulejowskim, ułatwi dostęp do atrakcyjnego ciągu spacerowego na zaporze wodnej w Smardzewicach, do pobliskiego molo oraz malowniczych terenów nad rzeką Pilicą, w tym przystani kajakowej, której udostepnienie również zaplanowano na 2020r.

 - rozbudowa drogi wpłynie na rozwój przedsiębiorczości, powstawanie nowych firm i nowych miejsc pracy. Smardzewice są miejscowością turystyczną posiadająca wolne tereny, na których może być prowadzona działalność gospodarcza, zwłaszcza w branży turystycznej i gastronomicznej),

- rozbudowa drogi wpłynie na rozwój turystyki i rekreacji  w miejscowości Smardzewice, położonej nad Zalewem Sulejowskim, znajdującym się w obszarze funkcjonalnym Doliny Rzeki Pilicy.

 

Harmonogramu projektu prezentujący jego główne etapy i postęp prac.

Lp.

Zakres robót

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

 
 

1.

Roboty rozbiórkowe   i przygotowawcze

VIII 2020

 

XI 2020

 

2.

Roboty ziemne

VIII 2020

 

3.

Przepusty pod drogą i zjazdy do nieruchomości

VIII 2020

 

4.

Rowy przydrożne

VIII 2020

 

XI 2020

 

5.

Chodnik

VIII 2020

 

XI 2020

 

6.

Miejsca postojowe

VIII 2020

 

XI 2020

 

7.

Zjazdy do nieruchomości

VIII 2020

 

XI 2020

 

8.

Pobocza

XI 2020

 

9.

Jezdnia – ul. Łąkowa (podbudowa i nawierzchnia)

VIII 2020

 

XI 2020

 

10.

Roboty w obrębie skrzyżowania z  ul. Wodną

XI 2020

 

11.

Oznakowanie  pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

XI 2020

 

 

12.

Roboty wykończeniowe i towarzyszące (w tym regulacja studzienek )

VIII 2020

 

XI 2020

 

13.

Oświetlenie uliczne

VIII 2020

 

XI 2020

 

14.

Usunięcie kolizji z linią NN

VIII 2020

 

15.

Usunięcie kolizji teletechnicznych

VIII 2020

 

16.

Tablica informacyjna

XI 2020

 

17.

Nadzór inwestorski

XI 2020

 

Kalendarz