06 listopad 2019

Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

Nazwa zadania objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów”

 

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 326.601,00 PLN

Kwota wkładu własnego Gminy Tomaszów Mazowiecki: 175.863,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 502.464,00 PLN

Rok realizacji zadania: 2019

 

Opis zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 3060107, przyjętej w zarząd przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki na mocy porozumienia od  Gminy Lubochnia.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 0,749 km, szerokość docelowa jezdni wyniesie 5,0 m.

Zostanie wykonana:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego,

- poszerzenie jezdni do 5 m,

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym,

- pobocza obustronnie utwardzone kruszywem łamanym,                                                       

- zjazdy do nieruchomości zabudowanych o nawierzchni z kostki betonowej,

- zjazdy do pól o nawierzchni z kruszywa łamanego,                                                                                                                                                                                      

- odwodnienie jezdni (rowy przydrożne),

- regulacja pionowa zaworów wodociągowych,

- obsianie trawą skarp i dna rowów przydrożnych.                      

Galeria

Kalendarz