14 czerwiec 2019

Projekt: Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki od 1 lipca 2019r. przystąpi do realizacji projektu pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działanie Wysoka jakość edukacji Poddziałanie Kształcenie ogólne.

         Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 279 uczniów uczęszczających do 5 szkół podstawowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, w miejscowościach: Komorów, Smardzewice, Wiaderno, Chorzęcin i Zawada, poprzez organizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni komputerowych w nowoczesny sprzęt oraz podniesienie kompetencji 55 nauczycieli tych szkół. Projekt, poprzez realizację celu głównego wpisuje się w cel szczegółowy - planujemy poszerzyć wiedzę i rozwinąć kompetencję wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Tomaszów Mazowiecki

         Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 30 stycznia 2019r.

         Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat tj. od 1 lipca 2019 r. do  30 czerwca 2021r.

Koszt całkowity zadania: 1.409.349,98 zł,

 • w tym dofinansowanie projektu z UE: 1.310.694,58 zł,
 • w tym wkład własny: 98.655,40 zł.

Beneficjentem projektu jest  Gmina Tomaszów Mazowiecki.

         Uczestnikami projektu będą uczniowie i uczennice oraz nauczyciele szkół podstawowych z gminy Tomaszów Mazowiecki:

 1. a) Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie
 2. b) Szkoły Podstawowej w Zawadzie
 3. c) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smardzewicach
 4. e) Zespołu Szkół w Wiadernie
 5. f) Zespołu Szkół w Komorowie

którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 279 uczniów oraz 55 nauczycieli szkół podstawowych.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 1 lipca do 9 sierpnia 2019r. za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronach internetowych oraz w sekretariatach poszczególnych szkół, objętych projektem. 

         W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia dla uczniów:

 1. Zajęcia z matematyki – zostaną przeprowadzone zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, jak i zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych (koła zainteresowań);
 2. Zajęciach kształtujące u uczniów kompetencje w zakresie języka obcego – zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka obcego oraz zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych;
 3. Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje w zakresie TIK - zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK oraz zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
 4. Zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w zakresie przedsiębiorczości.

         Projekt jest również skierowany do nauczycieli, którzy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe,  poprzez udział w studiach  podyplomowych i szkoleniach.

            Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych objętych projektem powstaną nowe pracownie komputerowe.   

            Projekt będzie realizowany z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ze względu na uczęszczanie do szkół uczniów z niepełnosprawnością oraz możliwość przyjmowania w przyszłości  takich uczniów, przy realizacji projektu szkoły wprowadzą dostosowania odpowiednie dla osób niepełnosprawnych np. dostęp do pracowni, rozmieszczenie i funkcjonalność zakupionego sprzętu do pracowni komputerowych z możliwością używania go przez osoby niepełnosprawne.  W trakcie realizacji projektu będzie przestrzegana zasada równości płci i niedyskryminacji.  

Kalendarz