04 lipiec 2019

Podpisano kolejne umowy na realizację projektu turystycznego nad Pilicą

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje wraz z Partnerami - Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz oraz Powiatem Tomaszowskim projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej i Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Gmina dotychczas zrealizowała już trzy zadania w ramach tego projektu tj.

  • budowa parku rekreacyjnego w miejscowości Tresta,
  • rozbudowa budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-turystyczne w miejscowości Twarda,
  • zagospodarowanie przestrzenie wokół budynku na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-turystyczne w miejscowości Twarda.

Do zrealizowania zostały jeszcze dwa zadania.

W Smardzewicach zostanie wybudowane miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie również ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Tresta i Twarda.

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyło się oficjalne podpisanie umów z Wykonawcami na realizację tych zadań.

Budową przystani kajakowej w Smardzewicach zajmie się tomaszowska firma Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak. W ramach tego zadania zostanie wybudowane miejsce do wodowania kajaków oraz ciąg pieszo-rowerowy wraz z placem manewrowym do wyładunku kajaków. Teren zostanie oświetlony oraz urządzony w zakresie zieleni. Powstaną też miejsca widokowe i ścieżki spacerowe. Pojawi się również altana, ławki, stoliki, miejsce na ognisko, grille oraz zostanie urządzony plac zabaw dla dzieci. Całość będzie kosztować 1.137.770,00 zł, z czego ponad 380 tys. będą to środki unijne.

Umowa na budowę ścieżki rowerowej została zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Firma wybuduje ponad 2 km ścieżki z kostki betonowej o szerokości 2m. Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdnia, pobocza oraz rowy przydrożne. Koszt tego zadania to 1.733.000,00 zł, z czego ponad 600 tys. pochodzić będą ze środków unijnych.

Obydwa zadania zostaną zakończone do połowy czerwca 2020 r.

Tego samego dnia umowy podpisali również inspektorzy nadzoru inwestorskiego nad tymi zadaniami.

Galeria

Kalendarz