Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w Łazisku

Gmina Tomaszów Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko” nr WND-RPLD.03.04.00-00-020/11.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki o powierzchni 13,05 ha, zlokalizowanych w podmiejskiej wsi Łazisko. Miejsce to ma charakter strategiczny dla rozwoju obszaru Tomaszowa Mazowieckiego z uwagi na uwarunkowania komunikacyjne – teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 i wybudowanego węzła komunikacyjnego „Tomaszów”. Wykonane projekty przewidywać będą doprowadzenie infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych, aby umożliwić przyszłym inwestorom bezpośredni dostęp do mediów.

Realizacja powyższego projektu wpłynie na rozwój i atrakcyjność inwestycyjną nie tylko Gminy Tomaszów Mazowiecki, ale całego województwa. Przesłanką do tego jest przede wszystkim lokalizacja terenów inwestycyjnych w pobliżu ciągów komunikacyjnych o charakterze krajowym, a docelowo międzynarodowym. Dzięki kluczowej dla realizacji inwestycji lokalizacji, tereny inwestycyjne Gminy mają szanse stać się fragmentem szeroko pojętej sfery gospodarczej województwa łódzkiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowitą wartość projektu oszacowano na kwotę 391.000,00 PLN. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR stanowi 65% wydatków kwalifikowalnych projektu i wynosi 254.150,00 PLN.