26 listopad 2015

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki zakończyła z dniem 28 października 2015 r. realizację projektu pn. „Wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych o powierzchni 13,05 ha oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie w/w terenów inwestycyjnych” realizowanych w ramach Projektu Nr WND-RPLD.03.04.00-00-020/11 „Podniesienie terenów inwestycyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko”. „Wykonawcą była firma - Projekty i Nadzory Drogowe EUROPROJEKT Andrzej Kula z Bielsko-Białej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.

Umowa obejmowała  realizację zamówienia w II etapach:
I ETAP: Prace studyjno-koncepcyjne:
- studium wykonalności,
- koncepcje zagospodarowania terenu inwestycyjnego,
- kompleksowe badania geotechniczne,
- analizy formalno-prawne oraz analizy kosztowe makroniwelacji,
- opracowania o klimacie inwestycyjnym,
- raport oddziaływania na środowisko,
- harmonogram procesu inwestycyjnego,
- projekt doradczo-promocyjny w zakresie strategii promocyjnej oraz przygotowanie materiałów promocyjnych
II ETAP: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na:
- budowę sieci wodociągowej
- budowę sieci kanalizacyjnej,
- budowę sieci teletechnicznej,
- budowę drogi dojazdowej,
- budowę oświetlenia dróg,
- przebudowę sieci energetycznej


Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) budowę drogi lokalnej do terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki i Miasta Tomaszów Mazowiecki – na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki  droga dojazdowa o dług. ok. 1,895 km oraz w granicy pasa drogowego drogi ekspresowej S8 o dług. ok. 0,21 km (włączenie drogi dojazdowej w węzeł Tomaszów Mazowiecki centrum i w drogę serwisową S8) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zakres przedsięwzięcia:
a) budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych:
b) budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego
c) budowa zjazdów publicznych i indywidualnych
d) wycinka drzew (na potrzeby inwestycji)
e) oznakowanie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2) budowa odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa, rowy otwarte, zbiornik retencyjny
3) oświetlenie uliczne
4) przebudowa sieci elektroenergetycznych NN i 15kV
5) budowa zabezpieczenia nad gazociągiem wysokoprężnym
6) budowa wodociągu
7) budowa kanalizacji sanitarnej
8) budowa urządzeń ochrony środowiska

Kalendarz