25 październik 2022

Opis projektu

Gmina Tomaszów Mazowiecki aplikowała o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” - II Oś priorytetowa ochrony Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w konkursie Nr POIiŚ.2.3/2/2016 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w aglomeracji o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

            W dniu 26 maja 2017 r. została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację projektu pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki”.

 

I.                    Podstawowe informacja o projekcie

 

Lp.

 

 

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki

 

Nr projektu

DP.51.316.2016

 

Beneficjent

Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
 97-200 Tomaszów Mazowiecki

4.

Cele projektu (opis
za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego)

1.       Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 1 540,00 RLM

2.       Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI): 3 640 osób

3.       Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu 0,00 m3/rok

4.       Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19): 1 540,00 RLM

5.

Lokalizacja projektu

Woj. Łódzkie, powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Mazowiecki, Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki

6.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]

30 437 148,01 zł

7.

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]

13 709 023,66 zł

 

8.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN]

16 128 263,13 zł

 

II.                  Zakres rzeczowy

 

Lp.

Zadanie

Nazwa zadania

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania

1.

Zadanie nr 1

Prace inwestycyjne (roboty budowlane)

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej (sieć rozdziela
i odgałęzienia), kanalizacji tłocznej oraz pompowni ścieków w miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Tresta, Twarda. Czas realizacji: 2019-2020. Podmiot działania – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

2.

Zadanie nr 2

Prace inwestycyjne (roboty budowlane)

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej (sieci rozdzielacza
i odgałęzienia), kanalizacji tłocznej oraz pompowni ścieków w miejscowości Smardzewice dla ulic: Tomanka, Białogórska, od Stoczka, od Zacisza, Słoneczna, Pogodna, Szczęśliwa, Wspólna, Malinowa, Brzozowa, Kwiatowa, Zagajnikowa, Leśna, Orzechowa, Zielone Wzgórze,
do Leśnego Zakątka, Wschodnia, Kwarcowa oraz
do osiedla Biała Góra (część ul. Dziubałtowskiego
i Łozińskiego) i do Nadleśnictwa Smardzewice (część ulicy Głównej). Czas realizacji 2018 r. Podmiot działania
- Gmina Tomaszów Mazowiecki.

3.

Zadanie nr 3

Prace inwestycyjne (roboty budowlane)

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej (sieć rozdzielcza
i odgałęzienia), kanalizacji tłocznej oraz pompowni ścieków w miejscowości Wąwał dla ulic: Nowa, Lipowa, Krótka, Rumiankowa, Tkacka, Łączna, Polna, Willowa, Mała,  Brzozowa, Kolejowa, Główna, Krzywa, Wiśniowa. Czas realizacji: 2018 r. Podmiot działania - Gmina Tomaszów Mazowiecki.

4.

Zadanie nr 4

Prace inwestycyjne (roboty budowlane)

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej (sieć rozdzielcza
i odgałęzienia) w miejscowościach:  Komorów dla ulic: Biblioteczna, Szczęśliwa, Zarzeczna i drogi wewnętrzne, Zaborów II dla ulic: Górna, Równa, Zachodnia i drogi wewnętrzne . Czas realizacji: 2018. Podmiot działania - Gmina Tomaszów Mazowiecki.

5.

Zadanie nr 5

Prace inwestycyjne (roboty budowlane)

Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości  Smardzewice: budowa budynku technologicznego,
dwóch zbiorników wyrównawczych oraz instalacji międzyobiektowych. Czas realizacji: 2015-2016. Podmiot działania - Gmina Tomaszów Mazowiecki.

6.

Zadanie nr 6

Prace inwestycyjne (roboty budowlane)

Budowa sieci wodociągowej (spinki wodociągowej) łączącej miejscowości Smardzewice i Wąwał. Czas realizacji: 2017. Podmiot działania - Gmina Tomaszów Mazowiecki.

7.

Zadanie nr 7

Prace inwestycyjne (roboty budowlane)

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smardzewice od ul. Głównej do osiedla „Biała Góra”. Czas realizacji: 2016 r. Podmiot działania – Gmina Tomaszów Mazowiecki

8.

Zadanie nr 8

Prace inwestycyjne (roboty budowlane)

Budowa sieci wodociągowej (spinki wodociągowej) łączącej miejscowości Smardzewice i Twarda. Czas realizacji: 2017 r. podmiot działania – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

9.

Zadanie nr 9

Zarządzanie projektem

Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (zadania nr 1-8). Czas realizacji: 2015-2020 r. Podmiot działania – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

10.

Zadanie nr 10

Działania informacyjne i promocyjne

Działania informacyjne i promocyjne w ramach Projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe, promocja projektu- strona internetowa, prasa). Czas realizacji: 2017-2020 r. Podmiot działania – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

11.

Zadanie nr 11

Zarządzanie projektem

Usługa zarządzania na etapie realizacji Projektu (monitoring i rozliczanie projektu). Czas realizacji:
2017-2020 r. Podmiot działania – gmina Tomaszów Mazowiecki.

12.

Zadanie nr 12

Przygotowanie projektu

Opracowanie studium wykonalności – usługa na etapie przygotowania projektu (załącznik obligatoryjny
do wniosku aplikacyjnego). Czas realizacji: 2016 r. Podmiot działania – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

 

III.                Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu

 

Właścicielem zarówno sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, powstałej w ramach Projektu będzie Gmina Tomaszów Mazowiecki, jako realizująca zadania własne gminy obejmujące sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację sanitarną – zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

IV.               Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od daty płatności końcowej

Operatorem sieci wodociągowej objętej Projektem będzie Gminny Zakład Komunalny – zakład budżetowy Gminy Tomaszów Mazowiecki, prowadzący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. Za utrzymanie sieci wodociągowej odpowiada gmina (Gminny Zakład Komunalny), która również pobiera opłaty za dostarczona wodę. Operatorem sieci kanalizacji sanitarnej objętej Projektem będzie Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. prowadzący działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujących się w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki – na podstawie zawartej Umowy dzierżawy z dnia 10.01.2017 r. Sieć kanalizacji sanitarnej wchodząca w skład Projektu znajduje się w obszarze Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Wytworzone ścieki będą odprowadzane do Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. Za utrzymanie sieci kanalizacji odpowiada Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, który również pobiera opłaty za korzystanie z sieci – na mocy zawartej Umowy dzierżawy. Zarówno Beneficjent Projektu jak i operatorzy infrastruktury będą dysponowali wystarczającymi środkami finansowymi w celu utrzymania trwałości Projektu.

Kalendarz