04 lipiec 2018

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyła się LIX Sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki. Rada po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu gminy za rok 2017, po stronie dochodów i wydatków, przeanalizowaniu realizacji zadań inwestycyjnych w roku sprawozdawczym oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, (opinia pozytywna), jednogłośnie zaaprobowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi, a tym samym udzieliła absolutorium Franciszkowi Szmiglowi Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki. Po udzieleniu absolutorium Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska podziękowała Wójtowi za dotychczasową pracę na rzecz Gminy i życzyła dalszych osiągnięć. Wójt podziękował Radzie Gminy oraz swoim współpracownikom za owocną współpracę.

Kalendarz