Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy Tomaszów Mazowiecki za 2023 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 609), Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad Przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki pisemne zgłoszenie poparte podpisami  co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy będą  zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w biurze Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 4 (Budynek B pokój numer 308). Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 25 czerwca 2024 r., do godz. 15.00.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2023 rok odbędzie się podczas sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki ul.  Mościckiego 4 (Budynek B pokój numer 307).

Wzór zgłoszenia dostępny jest w biurze Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 4 (Budynek B pokój numer 308), w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki:  http://bip.gminatomaszowmaz.pl oraz na stronie internetowej gminy: www.gminatomaszowmaz.pl