22 maj 2019

Informacja o konkursie na „Odnawialne Źródła Energii”

W sierpniu 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-Iż.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii. Nabór wniosków trwał od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r. W ramach przedmiotowego konkursu Gmina Tomaszów Mazowiecki złożyła w dniu 19 stycznia 2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu o nr WND-RPLD.04.01.02-10-0075/18 pod nazwą „Słoneczne dachy – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki”. Złożony wniosek obejmował budowę 241 rozproszonych mikroinstalacji OZE, składających się z instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i instalacji spalania biomasy (kotły na pelet) na 181 nieruchomościach prywatnych oraz na 3 obiektach publicznych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. Wartość całego projektu wynosi 6.883.306,43 zł, w tym wartość wnioskowanej dotacji ze środków unijnych – 4.541.253,16 zł. Po weryfikacji złożonego przez Gminę wniosku członkowie Komisji Oceny Projektów poinformowali o stwierdzonych uchybieniach i wezwano Gminę do ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Gmina Tomaszów Mazowiecki skorygowaną wg uwag dokumentację aplikacyjną przedłożyła w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 13 lutego 2019 r. Po kolejnej weryfikacji przedłożonych przez gminę dokumentów – Komisja Oceny Wniosków podjęła decyzję o negatywnej ocenie formalnej naszego wniosku. W dniu 4 kwietnia 2019 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki złożyła do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ protest od negatywnej oceny formalnej naszego projektu. Protest został złożony w wyznaczonym terminie. W dniu 16 maja 2019 r. Gmina otrzymała Uchwałę Nr 651/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny formalnej projektu złożonego przez Gminę Tomaszów Mazowiecki.

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ uwzględniła protest wniesiony przez Gminę w zakresie:

- ustalenia prawa do dysponowania nieruchomościami w ramach wspólności małżeńskiej na cele budowlane,

- oznaczenia rodzaju instalacji OZE w deklaracji uczestnictwa,

- wskazania numeru porządkowego nieruchomości.

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ nie uwzględniła natomiast protestu wniesionego przez Gminę w zakresie:

- rozbieżności w zapisach projektu budowlano-wykonawczego dla działki nr 154/2 (rozbieżność pomiędzy zapisami odnośnie fotowoltaiki a piecem na pelet).

Gmina na etapie procedury odwoławczej przedłożyła oryginał projektu budowlano-wykonawczego dla działki nr 154/2 na instalację fotowoltaiczną. Pomimo tego protest nie został uwzględniony i wyłącznie z tego powodu cały nasz projekt nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej i nie został poddany dalszej ocenie merytorycznej.

Gmina Tomaszów Mazowiecki nie zgadza się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Łódzkiego i w terminie do dnia 4 czerwca zostanie wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na niezasadne nieuwzględnienie protestu złożonego przez Gminę Tomaszów Mazowiecki. O rozstrzygnięciu skargi przez Sąd Administracyjny będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

Jak widać z przedstawionych powyżej informacji o przebiegu procedury rekrutacyjnej i odwoławczej,  dotychczasowy brak informacji o losach wniosku aplikacyjnego nie wynika z zaniedbania Gminy. 

Walka Gminy o dotację dla mieszkańców wciąż trwa.

Za okazywaną  cierpliwość  z góry Państwu dziękuję. 

                                                                                                                                                         Wojt Gminy Tomaszów Mazowiecki

                                                                                                                                                                /-/ Franciszek Szmigiel

Kalendarz