10 październik 2018

Dofinansowanie unijne na kulturę i rekreację dla Wiaderna i Smardzewic

W dniu 10 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się oficjalne podpisywanie umów z Beneficjentami na dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Tomaszów Mazowiecki składała wnioski w dwóch naborach i w obydwu otrzymała dofinansowanie.

Pierwszy nabór dotyczył operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej kultury. Tutaj gmina złożyła wniosek pn. Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno i otrzymała jedną z największej ilości punktów, zajmując drugą pozycje na liście rankingowej, z 26 wniosków złożonych w tym naborze.

Celem planowanej operacji, polegającej na budowie obiektu pełniącego funkcje kulturalne (instytucji kultury) w miejscowości Wiaderno, jest przede wszystkim wspieranie i przyśpieszenie lokalnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału kulturowego i turystycznego gminy Tomaszów Mazowiecki, przy zaangażowaniu lokalnej społeczności. Realizacja operacji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miejscowości Wiaderno, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów licznie odwiedzających okolice Zalewu Sulejowskiego, tereny nad rzeką Pilicą oraz gminę Tomaszów Mazowiecki. Obiekt wybudowany w ramach operacji będzie posiadał salę widowiskową, do której zostanie zakupiony ekran projekcyjny. Przestrzeń wokół obiektu zostanie zagospodarowana w tematyce pn. „Pszczoła niejedno ma imię”. Kosz całej inwestycji szacuję się na prawie 1 mln. zł, z czego gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł.

Drugi nabór dotyczył operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej kultury. Tutaj gmina złożyła wniosek na operację pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice, zajmując piątą z dziesięciu, pozycje na liście rankingowej.

W ramach projektu zostanie urządzona przestrzeń publiczna przy ulicy Wesołej stanowiąca centrum wsi Smardzewice. Zostanie nasadzona zieleń oraz pojawią się obiekty małej architektury i fontanna. Powstaną również ścieżki spacerowe, a teren zostanie oświetlony. Dodatkowo w tym miejscu zostanie stworzona mobilna wystawa plenerowa dotycząca tematyki żubra smardzewickiego.

Koszt całej inwestycji szacuję się na ponad 460 tys., z czego gminie przyznano niecałe 300 tys. zł dofinansowania.

Celem planowanej operacji jest, tak jak dla poprzedniej operacji, przede wszystkim wspieranie lokalnego rozwoju oraz podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich, służących lokalnej społeczności i turystom. Operacja ma także na celu promowanie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o zasady polityki przestrzennej.

Realizacja obydwu zadań nastąpi w przyszłym roku kalendarzowym.

 

Galeria

Kalendarz