Deklaracja dostępności

Gmina Tomaszów Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Tomaszów Mazowiecki.

• Data publikacji strony internetowej: 2015-12-10
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

• filmy nie posiadają pełnej transkrypcji
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
• serwis zawiera dokumenty PDF,
• pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach.
• nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• wersję kontrastową,
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Czechowicz, czechowicz.m@gminatomaszowmaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 724 55 73 wew. 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki A i B Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, znajdują się przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4

    Budynek A - Budynek trzykondygnacyjny (parter i dwa piętra). Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Prezydenta I. Mościckiego oraz wejście ewakuacyjne od strony dziedzińca. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków.  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku z holu wejściowego. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych na I i II piętrze budynku. Na parterze, bez barier architektonicznych, znajduje się dostęp do sekretariatu. Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy podjeździe budynku głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
    Budynek B - Budynek trzykondygnacyjny posiada dwa wejście, które są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajduje się winda. Piętra są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Na parterze znajduje się toalet dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed wejście znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe:

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.