12 styczeń 2023

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice, Gmina Tomaszów Mazowiecki

Beneficjent: GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

OPIS INWESTYCJI:
Główne cele realizacji projektu: zwiększenie dostępności do terenów turystycznych nad Zalewem Sulejowskim, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego a w szczególności pieszych i rowerzystów, podniesienie standardów technicznych dróg lokalnych. Projekt stanowi kontynuację zamierzeń Gminy w kierunku rozwoju turystyki i rekreacji nad Zalewem Sulejowskim poprzez zapewnienie ciągów komunikacyjnych do realizowanego zagospodarowania terenów nad Zalewem Sulejowskim, dofinansowywanego również z Polskiego Ładu – I nabór.

Działanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 107101E – ul. Południowa w Smardzewicach na odcinku od ul. Klonowej do ul. Głównej. Zadanie obejmuje: budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w obrębie skrzyżowania z ul. Główną, częściową przebudowę chodnika z kostki betonowej,
przebudowę jezdni (warstwa wyrównawcza i ścieralna), przebudowę i budowę zjazdów, budowę warstwy drenażowej, przebudowę sieci oświetlenia drogowego, roboty przygotowawcze i wykończeniowe.

Działanie 2: Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice na odcinku od granicy miasta Tomaszów Mazowiecki do ul. Tomanka w m-ci Smardzewice. Zadanie obejmuje: budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, uzupełnienie mieszanką mineralno-bitumiczną przestrzeni pomiędzy istniejącą krawędzią jezdni a krawężnikiem, stanowiącym zewnętrzną krawędź budowanej ścieżki, wykonanie peronu, montaż odwodnienia liniowego wraz z przepustami pod zjazdami, oznakowanie pionowe, roboty przygotowawcze i wykończeniowe

Całkowita wartość inwestycji – 2.864.683,00 zł

Dofinansowanie – 2.721.448,00 zł

Planowany okres realizacji: I kwartał 2023 r. – III kw. 2024 r.

Kalendarz